Selecteer een pagina

Klaas Leistra

22 febrewaris 1949 – 19 april 2013

It ôfskie fan Klaas is op moandei 24 april om 14.00 oere yn de Zuiderkerk, de Drift 46 yn Drachten.

Kondolearjen is fanôf 13.30 oere. 

De tsjinst kin besjoen wurde fia dizze link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11182